وظایف مدیریت منابع انسانی

همانطور که در تعاریف مدیریت منابع انسانی آمد وظایف کلی عبارتند از: جذب، توسعه ایجاد انگیزش و نگهداشت. اما این وظایف را می‌توان به حوزه‌های فعالیت زیر دسته‌بندی کرد:
 1. سازماندهی
  • طراحی سازمان
  • طراحی شغل
  • تجزیه و تحلیل شغل
  • طبقه‌بندی مشاغل
 2. جذب منابع انسانی
  • برنامه‌ریزی
  • کارمندیابی
  • انتخاب
  • استخدام
 3. توسعه و منابع انسانی
  • مدیریت عملکرد
  • آموزش
 4. مدیریت پاداش
  • حقوق و دستمزد
  • ارزشیابی مشاغل
  • پاداش
  • مزایا
 5. روابط کارکنان
  • روابط صنعتی
  • مشارکت
  • ارتباطات
 6. بهداشت، ایمنی و رفاه
  • بهداشت و ایمنی
  • رفاه
 7. امور اداری استخدام و کارکنان
  • چارچوب قانونی و مقررات دولتی
  • رویه‌ها و اقدامات استخدام
  • سیستم اطلاعاتی منابع انسانی
البته مدل‌های متفاوت دیگری نیز برای دسته‌بندی وجود دارد (جزنی 1378، 29-36) اما همه آنها تقریباً همین اجزاء را شامل می‌شوند.