مراکز پخش محصولات ارم نوش

مرکز پخش تهران:

آدرس: کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج،خیابان دارو پخش روبروی دارو پخش
تلفن: 21-44982917
فاکس : 44983232

تبریز:

آدرس: کیلومتر 23 جاده تهران،شرکت پپسی تبریز
تلفن: 4-6307402-0411
فاکس: 6307405-0411

ارومیه:

آدرس: کیلومتر 10 جاده سرو، مجتمع انبارهای موسوی، انبار شماره 10
تلفن: 2277510-0441

قم :

آدرس: جاده قدیم ،بعد از ترمینال انتهای کوچه 11 ،شرکت ارم نوش
تلفن: 2-6644281-0251
فاکس: 6644282-0251

کرمانشاه:

آدرس: نرسیده به میدان امام، روبروی هوانیروز ،جنب شهرک پرواز شرکت ارم نوش
تلفن: 4315503-0831
فاکس: 4315501-0831

مشهد:

آدرس: کیلومتر 5 جاده قوچان، روبروی استیل گاز ،شرکت ارم نوش
تلفن: 6512800-6512370-0511
فاکس: 6512800-0511