کارخانه سوپر چای

آدرس: کرج- شهرک هشتگرد- فاز 3- خیابان 20- روبروی ایران نارا
– کارخانه سوپر چای
تلفن: 2624227515 0098
فکس: 2624227181 0098
کد پستی: 336165768
ایمیل: info@super-chai.com

بزرگنمایی سوپرچای